دچار عشق زدگی شدم
شاید آدمی که توی زندگیمه منو اینطور کرده
دقیقا همون آدمی که دوسش دارم ! دوسم داره!!
حس میکنم اختیار و قدرت تصمیم گیری ازم گرفته و فراتر از محدود کردن من رفته
وای خدا ...
نه میتونم ادامه بدم
نه میتونم تمومش کنم
نه میتونم با خواسته هاش کنار بیام
نه میتونه با من کنار بیاد!
و مشکل اینجاست که جز اون کسی رو ندارم ینی منظورم ابنه که دوست و رفیق و همدم و محرم و همکار و همراه و خانواده منه! چطور میشه اخه
واقعا عشق جدای از زیبایی هاش پر از سختیه
حال خفگی دارم وقتی بحث میکنیم وقتی ازش دور میشم ...
واااای خدا خیلی گیجم
نمیدونم تصمیم درست چیه
چطور میتونم آرامش به زندگیم برگردونم ؟
خدایا کمک...!