یه حرفایی خیلی تلخن خیلی سنگینن نمیشه تحملشون کرد
نمیشه فراموششون کرد
یک جمله که نه یک "کلمه" 
اونقدری  قدرت داره که میتونه:
ویرانت کنه
تخریبت کنه
گریانت کنه
یا حتی تورو دچار مرگ روحی کنه!
نمیتونم حرفشو فراموش کنم و ببخشم آخ کاش مُرده بودم و اینجور نبودم الآن...