این روزا خیلی بیکارم و مدام دنبال اینم که وقتمو یکجوری پر کنم کتاب خوندن ،غذا پختن،فیلم دیدن...گفتم کتاب چند روزیه دنبال یک کتاب هستم رمان باشه ولی عاشقانه نباشه پلیسی و جنایی هم نباشه حآلت زندگینامه باشه از زندگی و حسش نوشته باشه
امروز داشتم دنبال کار میگشتم! کار در منزل تا از بیکاری دربیام و یه درامد هرچقدر کمم هست داشته باشم ولی چیزی پیدا ننکردم چون دانشجوام تا طهر ساعت ۲-۳ بعدازظهر خونه نیستم بعدش یه کاری باشه انجام بدم وقتم پر باشه....
نمیدونم چرا جمعه ها هیچ وقت خوشحال نمیتونم باشم اصلا یه حال دپرس و گرفته ای دارم ایراد از روز جمعه است یا من؟!
اها راسی اگه کتاب جالبی خوندین اسمشو بهم بگین و اگه دوست داشتین خلاصه ای ازش برام بگین منم شروع کنم به خوندن.