ایا عشق اینه؟فدا شدن برای هم؟گذشتن از خواسته ها وعلایق خودمون و زندگی کردن به طریق مورد علاقه مخاطبمون؟! آیا عشق اینه؟ فقط عشق بازی و همسر و بچه ؟ آیا عشق اینه؟یا رسیدن به خواسته ها و اهدافمون درکنارهم؟باید مانع هم باشیم یا لیدر هم؟! باید کنار هم باشیم یا مقابل هم ؟ عشق چیه؟ یعنی فراموش کردن خودمون و رفتن راهی که مخاطبمون میخواد؟ عشق محدودیت یا آزادی؟ عشق پروازه یا قفس؟عشق همش انتظار؟عشق.... تصورم از عشق سیاه...بدون ته بدون پایان.‌‌..هممون حس عشق و تنفر تجربه کردیم تلخ و شیرین ...شیرین وتلخ حس تنفر در من خیلی چیزارو روشن کرد شکوفا کرد یادم داد باتجربه ام کرد اما عشق...خاموشی شده برام با هر حرکت و حرفم غرق در دنیای تلخی میشم غرق در ترس و نگرانی...از این عاشقی لذت نمیبرم...مرگ تدریجی یک حس یک عاشق یک رویا یک دنیا!