راز سر به مهر شنیدم اینکه چی بود مهم نیس این که چ جریانی بود مهم نیس مهم رفتار اون فرد دقیقا در همون زمان بامنه ...
سردی
محدودیت
رفتارهایی که خوشایند..  کارهایی که مشابه من انجام داده بودم و روزی هزار بار توسط خودش باز خواست شدم وحالا خودش اعتراف کرد که به نوعی قبلا انحام داده!
کارش مهم نیس مهم رفتارش با منه

*چراگناهی که خودتون کردین و نمیتونین بپذیرین اگه طرف مقابلتونم انجام داده باشه؟!* باورکنید هممون انسانیم! علاوه بر حق انتخاب حق اشتباه هم داریم!