قراره فردا ی آدم خیلی مهم (توی زندگیم) حرف هایی بزنه از گذشته اش از خودش از راز سر به مُهرش...
فردا باید گوش کنم
باید انتظار چیو بکشم؟
چی قراره بشنوم؟میتونم تحملشون کنم یا....
آخ خدا تحمل شکستن چندباره رو ندارم خودت مراقبم باش🙏